28 พ.ค.2562 โรงพยาบาลท่าตะโก นครสวรรค์ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบรอการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและอำเภออนามัยเจริญพันธ์

ตามที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าตะโกได้ดำเนินการจัดระบบบริการสุขภ่พที่เป็นมิตรจัดตั้งคลีนิกวัยรุ่น เพื่อบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแำเภออนามัยเจริญพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการาขภาพได้ตามความเหมาะสมมีการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.เจ้หน้าที่ตำรวจชุดชมชนสัมพันธ์ / ครูตำรวจ D.A.R.E. โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถมศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลคำบลท่าตะโก หน่วยงาน อบต. องค์กรเอกชน และชมรมผีเสื้อราตรี ดีเจนักจัดรายการวิทยุชุมชนคลื่น FM.97.0 MHz และ คลื่น FM 103.0 MHz คณะผู้ประเมินจาก ศูนย์อนาทัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ สำนักง่นสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ น.ส.เกศีนี หล่อนืมิตดี น.ส.สุมาลั กลิ่นแมน น.ส.เบ็ญจา ยมสาร น.ส.สุมาลัย นิธิสมบัติ น.ส.ภัทริสรรพ์พร ศรีวรรณ น.ส.จันทนา จันทวงศ์ น.ส.สุภาพร ศรีจักรวาลวงษ์ การประเมินได้ชมวิดิทัศน์ สอบถามผู้เข้าร่วมประเมินและเยี่ยมชมศูนย์คลีนิกวัยรุ่นโรงพยาบาลท่าตะโก การทำงานด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของวัยรุ่นเยาวชนของชาติอย่างแท้จริง