พระเทพปริยัติเมธี รศ. ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมแกนนำรุ่นที่๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่๕ ณ มจร.ทยาเขตนครสวรรค์
ในการนี้ พระเทพปริยัติเวที,รศ. ดร. ได้มอบหลัการ ๓ ประการคือ ๑)แนวคิดในการสอน ๒)เป้าหมายในการสอน ๓)ผลที่เกิดจากการสอนของเราคืออะไร ให้พระสอนศีลธรรมที่จะได้รับคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมแกนนำในครั้งนี้ได้พิจารณาตลอดการพัฒนาทักษะการสอนครั้งนี้ด้วย