วชช.ปัตตานี จัดโครงการรอมฎอนกับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

0
57

วชช.ปัตตานี จัดโครงการรอมฎอนกับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นพิธีเปิดโครงการรอมฎอนกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโดยนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปห้อง 1/2561 ในรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ร่วมกับองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ โรงอาหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมี นายอับดุลอาซิส หะยีขาเดย์ นักศึกษาสาขาอิสลามศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการปฎิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน และนักศึกษาสามารถสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรให้กับตนเองในเดือนอันประเสริฐนี้ มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

อาจารย์ฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ได้กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาดังกล่าวโดยบูรณาการการจัดการเรียนกับศาสาตร์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม ฝึกการสื่อสาร สร้างเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มพูนความรู้หลักศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และการปฎิบัติตนที่ถูกต้องในเดือนรอมาฎอน ซึ่งศาสนาอิสลามถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐ นอกจากได้พัฒนาตัวเองแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ด้วย ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี “มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป ” นอกจากกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แล้วยังมีกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน ซึ่งนักศึกษาร่วมกันนำอาหารมาและมีการแบ่งปันอาหารระหว่างกันของผู้เข้าร่วม เป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกันอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส