โหรดัง ฟัน จะเกิดความวุ่นวายเดือนต.ค.เหมือน 14 ตุลา / ย้ำ มีพรรคถูกยุบแน่นอน / ด้าน ป.โครงการคืนคุณแผ่นดิน หนุนงานวันโหราศาสตร์

0
792

โหรดัง ฟัน จะเกิดความวุ่นวายเดือนต.ค.เหมือน 14 ตุลา / ย้ำ มีพรรคถูกยุบแน่นอน / ด้าน ป.โครงการคืนคุณแผ่นดิน หนุนงานวันโหราศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับ ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ จัดงานวันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2562) วันระลึกสดุดีวีรกรรมการพยากรณ์ของท่านโกณฑัญญะโหรเอกของโลก
นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ประธานการจัดงานวันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 5 กล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักโหราศาสตร์” ในวันนี้จากการรับฟังคำกล่าวรายงานของท่านเลขาธิการสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วงการโหราศาสตร์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน“วันนักโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562” ขึ้น
ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 5 อันเป็นการแสดงถึงความพร้อมใจกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของ ท่านโกณฑัญญพราหมณ์บรมครูโหรเอกของโลกเมื่อคราวพยากรณ์พระราชกุมาร พระราชโอรสของพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชตลอดจนวิวัฒนาการของโหราศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคตโดยยึดถือหลักสามัคคีธรรมเป็นมูลฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและวงการโหราศาสตร์โดยส่วนรวมสืบไป

การจัดงานวันนักโหราศาสตร์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และควรจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี วงการโหราศาสตร์จะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นสืบไป และในปีนี้จะมีการประกอบพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “GREAT ASTROLOGER OF THAILAND 2019” และ พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแด่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวด คำขวัญวันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 5(ประจำปี พ.ศ.2562)และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายประการ

กระผมขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การจัดงาน “วันนักโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562” ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จลงได้ด้วยดี และขอขอบคุณท่านโหราจารย์ ท่านกรรมการและวิทยากรทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป
ภายในงานมีการมอบรางวัลเกียรติยศ “GREAT ASTROLOGER OF THAILAND 2019” ท่านบัณฑิตวิทยาธร สุกุลพราหมณ์ประธานปุโรหิตและพราหมณ์ประจำประเทศไทย

รางวัล “GREAT ASTROLOGER OF THAILAND 2018” อ.ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแด่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 5(ประจำปี พ.ศ. 2562)การประกวดคำขวัญวันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ : พระพุฒินันทน์ รํสิโย เนื้อหา :
“พัฒนาโหราศาสตร์สู่สากล พัฒนาคนอย่างสร้างสรรค์
ความทุกข์สุขรู้เท่าทัน มหัศจรรย์อริยสัจพ้นทุกข์ภัย”
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : อ.วิภาภรณ์ ศุภศิริ เนื้อหา :
“โหราศาสตร์ บอกอดีต ปัจจุบันอนาคต ช่วยกำหนด แนะแนวทาง การแก้ไข
สามัคคี พาสังคม ศรีวิไลย์ วิถีไทย วิสัยทัศน์ พัฒนา”
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : อ.สหพรหม ธรรมทัต เนื้อหา : ดวง มิได้กำหนด วิถีทั้งหมดเกิดด้วยกรรม ดาว นั้นเพียงแต่จด บันทึกทั้งหมดที่เราทำ
โหรา ใช่ผู้วิเศษ เพียงบอกเหตุให้จดจำ ศาสตร์ นี้ลึกล้ำ นึกถึงกรรมของทุกคน
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 อ.จินดามาศ ทินกร เนื้อหา :
“อันโหราธิบดีมีมาก่อน ล้วนช่วยผ่อนปัญหาคราสงสัย
เลิศทั้งออกฤกษ์ดีศรีอวยชัย ครูโหรไซร้ล้วนประเสริฐหมั่นเทิดทูน”
ขณะที่ทางด้านบรรยายพิเศษ เรื่อง “ดารา-โหราศาสตร์ (ปรากฏการณ์ท้องฟ้าหลังเลือกตั้ง 2562-2563 ที่น่าสนใจ) โดย อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน อดีตหัวหน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อาจารย์วิชาดาราศาสตร์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ/ อ.ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

นอกจากนี้ยังมีงานเรื่อง “มองไกล : อนาคตประเทศไทย หลังเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562” อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ โหร ส.ว. อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /อ.บุศรินทร์ ปัทมาคม คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสด /อ.เก่งกาจ จงใจพระ ประธานมูลนิธิทรงคุณธรรม /อ.พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ นักรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ /อ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นักโหราศาสตร์ยูเรเนียน ดำเนินการเสวนา โดย อ.ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

อาจารย์ เก่งกาจ จงใจพระ ประธานมูลนิธิทรงคุณธรรม กล่าวว่า จริงๆแล้วเรื่องของ คุณธนาธร เป็นอย่างไร ไปเปิดดูใน YouTube ที่ผมได้มีการทำนายพยากรณ์โหรเก่งกาจเอาไว้ว่า “ธนาธรจะถูกฟ้าผ่า” ผมถูกต่อว่าเละเลย แต่มียอดวิวเกือบ3แสน คือผมดูดวงและดูพรรคอาจจะถูกยุบด้วย อาจจะติดคุกด้วย เพราะว่าที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเส้นทางตรงนี้เป็นดาว
จันทร์ตรงนั้นพรรคเพื่อไทย ถูกยุบไป 2 ครั้ง อยู่ติดกันเลย และเครื่องหมายของพรรคเค้ามีสีแสด ธาตุไฟราศีเมษ เครื่องหมายสามเหลี่ยมหัวลงมันเป็นรูปพีระมิด มันเป็นสัญลักษณ์ราศีเมษพีระมิดต้องตั้งขึ้น แต่เขาดันเอาหัวลง แถมขาดและไม่ต่อกัน ไฟไม่เชื่อม เหมือนฆ่าตัวตาย ตั้งแต่เห็นสัญลักษณ์และที่ตั้ง เพราะฉะนั้นอาจจะถูกยุบพรรค และก็อาจจะติดคุกด้วย ซึ่งมีคนบอกว่า คนที่ทำงานใหญ่เศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านทำไมไม่หาหมอดูสักคนประจำตัว ไม่ได้เลยทำงานใหญ่ต้องมีโหรประจำตัว ซึ่งนายกก็มี มีหลายคนด้วย คือมันหลายอย่าง คือการทำงานใหญ่ต้องมีโหร เพราะเพื่อบ้านเมือง และผมไม่ตั้งใจ ผมก็พูดธรรมดา คนดูเยอะและก็ด่าเยอะ แต่คนเชียร์เยอะกว่าประมาน 90 คนด่า 10 ก็เลยเฉยๆ คราวนี้ผมจะบอกว่าใครจะดูดวงเมือง อย่าลืมดูราศีสิงห์ ราศี ประเทศไทย และก็ดวงดาวพฤหัสดาวประจำประเทศไทย อันนี้มันจะดูตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาเลย ส่วนดวง เมืองเป็นกรายุ เพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยดวงไม่ดี เพราะราศีสิงห์ โดนดวงดาวเนปจูนเล็ง และก็ดวงมฤตยูกับดาวเสาร์ทำมุมตีโกน เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้อึดอัดมาก เสร็จแล้วดาวพฤหัสดาวประจำ ประเทศ อยู่ในราศีพฤจิเข้าพบมรณะของดวงเมืองและก็โดนดาวมฤตยูกับดาวราหูทำมุมเข้ามา เขาบอกว่ารัฐบาลปีนี้ ที่จะตั้งต้นเดือนนี้จะเป็นอย่างไร ไม่มั่นคงและจะเกิดความวุ่นวายในเดือนตุลาคม จะเหมือน 14 ตุลาคม แต่ไม่แรง จะเป็นกบฏหมด เสร็จแล้วพฤศจิกายนอาจจะมีการยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่

อาจารย์ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ โหร ส.ว. อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ผมดูโดยรวมของคุณธนากรแล้ว มฤตยูเสาร์ราหูเอกอยู่ราศีสิงห์ ดาวเอกและเสาร์จรขณะนี้ถอยหลังอยู่ราศีธนูทำมุมตีโกนถึงมฤตยูที่อยู่ราศีเมษ มันจะเหลือ มันก็ไม่เหลือ และก็เขาผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา98(3)ที่บอกเป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้ของบริษัทวี-ลัค มีเดีย และก็กฎหมายเลือกตั้งมาตรา42(3) และแม้จะบอกว่ามีการโอน วันที่ 28 มกราคม 2561 เข้า 62 แล้วก็ตาม แต่ว่าหุ้นนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อได้โอนจดทะเบียนกับกระทรวงพานิชแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชตามมาตรา1129 และก็จะโดนลงโทษตามมาตรา 151 ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ให้จำคุกตั้งแต่ 1 – 10ปี และก็พรรคถูกตัดสิทธิ์ 20 ปี ปรับตั้งแต่ 1 หมื่นถึง 2 แสน ประมาณนี้ นอกจากนั้นไปเปิดเผยอีกว่า คุยโม้ว่า “ข้าพเจ้ามีเงินเยอะให้พรรคกู้” จะผิดมาตรา62 กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง เพราะฉะนั้น ตามมาตรามันบอกว่ามีรายได้มาจาก 7 เรื่องนี้ แต่ว่ากู้ไม่ได้ และก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 มีการให้กู้ได้ แต่ว่ากฎหมาย 2560 กู้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะติดคุก ติดตาราง ถูกยุบพรรคค่อนข้างแน่นอน เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีแล้วครับ