อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ CG ในการดูแลผู้ป่วย IMC จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 !!

0
76

สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ CG ในการดูแลผู้ป่วย IMC จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

เมื่อเวลา 09.30 น. ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายบุรี ทิพนัสสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพ cg ในการดูแลผู้ป่วย imc จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ผู้กล่าวรายงานโดย นายวีระศักด ิ์จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมทีมสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ดวิทยากร  พว. จุไรลักษณ์แสนจันทร์ -พว.ศิรดา ศรีชะตา-พว.วิไลลักษณ ์วินทะไชย-พว.พรสุดา บัวภา ให้การ ฝึก อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG ในการดูแลผู้ป่วย imc ช่วงเวลา 13.00 นถึง 16.30 น ได้แบ่งกลุ่ม เพื่อ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาแผลกดทับ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาอื่นและการทำความสะอาดช่องปาก และ กลุ่มแพทย์แผนไทยกับการฟื้นฟู ในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

อสม. 4.0 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมรับใบประกาศนียบัตร เพื่อ เป็น กำลังใจ ในการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนต่อไป

//////////////////////๛
ภาพ:: ข่าว ::: ศรีไพรทูลธรรม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อสม. 4.0 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วีระศักด ิ์จรบุรมย์ บก.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด