“การรถไฟแห่งประเทศไทย!! จัดกิจกรรม “ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)!

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรม “ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นร่วมกันอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00- 12.00 น. บริเวณชานชาลาที่ 4 และ 5 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ประกาศเจตจํานงการ ต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” เพื่อแสดงออกถึงการบริหารงานที่สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการรถไฟ ผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งนี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารงานที่สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร โดยได้มีการเปิดพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อให้พนักงานการรถไฟฯ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียกับการรถไฟฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกล่าวคําปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมถึงยังได้มีการจัดกิจกรรมระหว่างพนักงานรถไฟกับประชาชน เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ส่งเสริมแนวคิดการทํางานที่สุจริต มีคุณธรรม นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

“การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต SRT Zero Tolerance ถือได้ว่ามีความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยได้บรรจุเรื่องนี้ให้อยู่ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รวมถึงยังกำหนดให้เป็นวาระสำคัญอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่มุ่งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การแก้ปัญหาการทุจริตเกิดความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม”

นายกุลิศกล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนยังได้เสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาและความเลวร้ายของการคอร์รัปชั่น เพื่อนำไปสู่การร่วมมือในการขจัดการปัญหาทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย !!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย!!