นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม  

(10 พ.ค.61) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายอโนทัย เพียรคงชล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอดอยสะเก็ด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการประกาศพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจหลักที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 73 ล้านไร่ มีอุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 44.5 ล้านไร่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ และประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งนับเป็นอุทยานแห่งชาติล่าสุดลำดับที่ 131 ขณะที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ น้ำตกแม่ตะไคร้ ดอยลังกาหลวงและผาน้ำลอด ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นเพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน จึงได้ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติมี 3 ประการ ได้แก่
1. เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ คือ ต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพื้นที่ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ
2. เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็นห้องทดลองธรรมชาติกลางแจ้ง เหมาะเป็นที่ศึกษาของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสุข ทั้งทางกายและทางจิตใจแก่ผู้เข้าไปเที่ยวชม
ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ยังได้มีการเล่าถึงที่มาและการดำเนินการของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ การนำเสนอผลการดำเนินงานอุทยานแห่งชาติเตรียมการ เช่น อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จ.เชียงราย อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย อุทยานแห่งชาติภูผายา จ.เลย อุทยานแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย (แม่สะเรียง) พร้อมทั้งการรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเตรียมการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ การเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ การมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ อีกด้วย