กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

0
245

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ นำหลักของศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม มีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน มีทักษะชีวิตที่จำเป็น มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 136 คน ณ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดพรหมจริยาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์