รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ที่ ศูนย์ช่างแอร์ชุมชน ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาว เลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และแรงงานนอกระบบ ตำบลปอภาร ร่วมให้การต้อนรับ
นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จากผลการดำเนินโครงการผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประสานกับผู้นำกลุ่มเพื่อที่จะอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในสาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ต่อไป และจากผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ผู้นำกลุ่มยังได้สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในอาคารได้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการติดตามสมรรถนะแรงงานนอกระบบ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับแรงงานในจังหวัด การจ้างงานเร่งด่วนกรณีที่เกิดภัยแล้ง ในส่วนของบ้านปอภารเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กับ พื้นที่ในการฝึกช่างซ่อมแอร์ ที่เรียกว่าช่างชุมชนซึ่งปรากฏว่า นอกจากฝึกแล้วก็สามารถสอบผ่านมาตรฐานช่างฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นช่างที่สามารถดูแลชุมชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่ สามารถทำงานได้ดี ราคาถูก ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะสามารถดูแลชมชนอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตใจที่มีจิตอาสา ราบได้พอแค่พัฒนาหน่วย ซึ่งก็จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน หรือให้กับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
///////ศ.101
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด