ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อายุ ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก ตั้งแต่หมู่ 1 ถึง หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

0
132

ตราด/กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่

ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อายุ ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก ตั้งแต่หมู่ 1 ถึง หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น.นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช อดีดนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่ตําบลหาดเล็กออกหน่วยตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ จํานวน 25 ราย เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําครัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุกปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลหาดเล็กเป็นจํานวนหลายราย และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นปัญหามากในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การเยี่ยมบ้านเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุใชน และทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุเล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีของชุมชน การเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยและสอบถามปัญหาของผู้ป่วยต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเล่านั้นให้มีกําลังใจขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก