กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน…เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด- สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด- เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิทยากรครู ก.ด้านยาเสพติด บุหรี่และสุรา!!!!-

ในวันพุธที่(22 พฤษภาคม 2562)เมื่อ เวลา 08.00 น.- 16.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมการ พัฒนาบุคลากรวิทยากรครู ก.ด้านยาเสพติดบุหรี่และสุรา โดยมี นางสาวศิริวัฒน์ ไชยหะนิจ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน, นางชุมสาย พันแสง หัวหน้างานการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด พร้อมด้วยทีมวิทยากร ทีมผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวน 50 คน การอบรมระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 -จากการกล่าวรายงาน ของนางชุมสาย พันแสง หัวหน้างานการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด พร้อมด้วยทีมวิทยากรทีมผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวรายงาน ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างมากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด สอดคล้องกับข้อมูลด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2559 ถึง 2561 พบว่า จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 1,879 คน, 2,985 คน,และ 3,352 คน,ตามลำดับอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง,ผู้ใช้แรงงาน,ว่างงาน,เกษตรกร,นักเรียนและนักศึกษา ยาเสพติดที่มีการใช้มากคือ ยาบ้า,กัญชาสารระเหย,และไอซ์ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา หายาเสพติด จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้อง มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน ทั้ง ในส่วนของภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานราชการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจของปัญหาการตระหนักถึงปัญหาความเสียสละและทุ่มเทเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเป็นกลไกที่สำคัญหลักในการดูแลด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ จะให้สามารถเป็นวิทยากรครูในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมกันนั้นท่านประธาน ได้กล่าว จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติด ในปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายของยาเสพติดยาบ้าอย่างแรงบุญแรงจะอยู่ในพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และอายุของผู้เสพอายุน้อยลงมีการ สร้างเครือข่ายขายยาเสพติดได้ง่ายขึ้นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดในสถานบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปีและกลุ่มที่ได้รับการบำบัดแล้วยังกลับมาเสพซ้ำ!!จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอะไร ในโอกาสนี้ เพื่อสุขภาวะ ที่ดีของประชาชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด การประชุมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หอมเปิดการประชุมการพัฒนาบุคลากรวิทยากรครู ก. ต้านยาเสพติดบุหรี่และสุรา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่ายปี 2562 ณ บัดนี้

////////////////////
ภาพ–ข่าว ::: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด