วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ CUP โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ออกนิเทศ ติดตามประเมิน รพ.สต.ติดดาว เครือข่าย เวลา ๐๙.๐๐น. รพ.สต.บ้านหนองจิก เวลา ๑๓.๐๐น. รพ.สต.บ้านปอภาร เพื่อ เตรียมความพร้อม ในการรับประเมินจากคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งเครือข่าย CUP โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการฯ ขอบคุณทุกท่าน เราจะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
///////////////
วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด