• อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 –
    เวลา 10.00น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากรตำบล กำนัน.ปลัดอบต.นายก.ผอ.รพ.สต.บ้าน เมืองทอง และทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ รพ.สต.บ้านเมืองทอง อำเภอ
    เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบาย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน. .ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน.แนะนำส่งเสริมการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ พร้อมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 132 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน. วีระศักดิ์. จรฯภาพข่าว