องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ” บ้านผารังหมี ”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ” บ้านผารังหมี ” พร้อมกล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายบรรณาธิการ 17 จังหวัดภาคเหนือ และสื่อมวลชนเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด พร้อมคณะสื่อมวลชน แขนงต่างๆ ร่วมประชุม ที่กรีนวิวรีสรอ์ท ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) ร่วมกับ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดย นายสิงห์เดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่าย17 จังหวัดภาคเหนือ และมีการบรรยายพิเศษ โดย นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักพื้นที่พิเศษ 4 เรื่อง ” การท่องเที่ยวชุมชนอย่างนั่งยืน ” และการบรรยาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย ” โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
จากนั้นได้นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของ อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก อาทิชมถ้ำลอด – จุดชมค้างคาว บ้านมุง – บ้านผารังหมี – การเรียนรู้การจัดการขยะ – สักการะศาลเจ้าปู่ร่มขาว – ชมผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ – การทอเสื่อกก ฯลฯ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 62