ร้อยเอ็ด…พระพรหมมุนี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เปิดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

0
124

ร้อยเอ็ด…พระพรหมมุนี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เปิดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 และวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมสัมมนาคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 พระพรหมมุนี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 และวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมสัมมนาคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ่10(ธรรมยุต) พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธรรมยุต) พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันโท ถนอม วงษ์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมถวายการต้อนรับ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถวายการต้อนรับ ณ จุดวางศิลาฤกษ์ อาคาร หอประชุมสัมมนาคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธรรมยุต) กล่าวถวายรายงานว่า การจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี 2562 และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุมสัมมนาคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันวิสาขบูชา ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการประกอบการกุศลเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมอบใบประกาศให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน 12 รูป/คน การจัดนิทรรศการ การฟังธรรม การเวียนเทียน การเจริญสมาธิเมตตา ภาวนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพระภิกษุ สามเณรราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 รูป/คน
////// ศ.101
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด