จังหวัดสกลนคร จัดประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 14.00น วันที่ 16พค ที่ห้างโรบินสันสกลนคร ชั้น 1 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รอง ผวจ .สกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฏาคม 2562
นายสมบูรณ์ อึ้งอารีประธานกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครคณะกรรมการดำเนินโครงการกล่าวว่าจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯและมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสกลนคร จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร…เย็นศิระพระบารมี”ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท(ห้าแสนบาท)
เนื้อหาในการประกวดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระแรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในท้องทีาจังหวัดสกลนคร
เพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งด้านการศึกษา การสร้างงาน สร้างอาชีพ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ น้ำ ตลอดจนการสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยได้นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรในจังหวัดสกลนครด้วยความห่วงใย รวมทั้งงโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น
ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดสกลนครและประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครติดต่อกันไมาน้อยกว่า 6เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัคร
การประกวดแบ่งออกเป็น 2ประเภท ประเภทนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและการศึกษานอกระบบ(กศน)
ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 19กรฏาคม 2562 และรับทุนการศึกษาพร้อมโล่ ในวันที่ 28 ก.ค.2562 นี้/////
ทีม ข่าว นสพ คน นคร สกล