จังหวัดร้อยเอ็ด..เปิดการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2562 ::โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด !!!!

           เมื่อเวลา11.00น.วันที่(16 พฤษภาคม 2562)-นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น เป็นประธานเปิดการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและทดลองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม

รัฐบาลกำหนดให้มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1-5 ดาว
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)ให้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion:OPC) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป สามารถสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 2,088 ราย/กลุ่ม จำนวนผลิตภัณฑ์ 3,346 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน และมีหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามประเภทผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภท (ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย/ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2562 ได้

ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
/////////////////////////
ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม- Tide.มี
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด