โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลเครือข่ายจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมวัน พยาบาล สากล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลกรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นางสาวเรวดี สมทรัพย์ ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ หรือ ICN ได้ถือวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพการพยาบาลระดับสากล กำหนดเป็นวันพยาบาลสากล และได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากลร่วมกัน โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) เนื่องจากพยาบาลทั่วโลกได้ทำงานอุทิศให้กับการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย และจำกัด ทั้งทางด้านทรัพยากร ในการให้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่มีความต้องการมากที่สุดมาโดยตลอด พยาบาลต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำงานใกล้ชิดประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพื่อที่จะทำงานด้านการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขให้เกิดผลดี และมีคุณภาพสูง พยาบาลยังทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ และนำเสียงของประชาชนเข้าสู่เวทีแห่งการกำหนดนโยบายสุขภาพ ในวันพยาบาลสากลปีนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่จะทำให้เสียงแห่งพลังของพยาบาล ที่ดำเนินการด้านการประกันสุขภาพดีถ้วนหน้าแก่ประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ให้ประชาชนมีภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ได้สำเร็จ เพราะ “พยาบาล คือ เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” Nurses : The Voice to Lead Health for All
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ขึ้น เพื่อให้พยาบาลได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการสร้างพลังที่เข้มแข็ง พลังเชิงบวกเพื่อการสร้างสุขภาพประชาชนร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้นโยบาย “เมืองสุขภาพ” ของจังหวัดร้อยเอ็ด
//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม -ให้เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด