“ขสมก.ร่วมกับ ขบ.!และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งตรวจจับ รถตู้โดยสารประจำทางอายุเกิน 10 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับประชาชน!!

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดชุดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง ณ บริเวณ จุดปล่อยรถตู้โดยสารต้นทาง – ปลายทาง หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนนำรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีมาวิ่งให้บริการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ได้มีการกำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจำทางไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันรถตู้โดยสารประจำทาง ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี และอยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก. มีประมาณ 1,000 คัน เจ้าของรถตู้ได้นำรถคันใหม่มาวิ่งให้บริการทดแทนรถคันเดิมแล้ว ประมาณ 500 คัน ส่วนที่เหลือยังมีการฝ่าฝืนนำรถมาวิ่งให้บริการ ซึ่งรถโดยสารดังกล่าว มีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและถังก๊าซก็จะหมดอายุการรับรองคุณภาพ อีกทั้งบริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัย ให้กับรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

ได้กำหนดมาตรการ เพื่อให้เจ้าของรถตู้โดยสารจัดหารถคันใหม่ มาวิ่งให้บริการทดแทนรถตู้โดยสารคันเดิมที่หมดอายุ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ให้เปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสารคันใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี และเมื่อนำมาเปลี่ยนทดแทนแล้ว ให้มีอายุการใช้งานรวมแล้วไม่เกิน 10 ปี โดยจะต้องเปลี่ยนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
2.หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้เปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน 2(จ)(ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร) เท่านั้น โดยรถดังกล่าวจะต้องมีระบบห้ามล้อแบบ ABS หรือระบบห้ามล้อแบบอื่น ที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า พร้อมติดตั้งระบบ GPS และอุปกรณ์แสดงผลความเร็วตามมาตรฐานที่ ขบ.กำหนด ทั้งนี้ ขสมก.ได้ร่วมมือกับ ขบ.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดชุดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง ณ บริเวณจุดปล่อยรถต้นทาง – ปลายทาง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนนำรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีมาวิ่งให้บริการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาทโดย ขสมก.ได้จัดเตรียม รถโดยสารปรับอากาศ มาวิ่งให้บริการทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง ที่มี อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ซึ่งถูกระงับการให้บริการ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน!!

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.!!

#กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ!!

############################