เช้าวันพุธนำบุญมาฝาก ได้รับแจ้งว่า โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีความต้องการของห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอยแอก
1.เครื่องImverterแปลงสัญญานacเป็นdc6,500บาทใช้กับโซล่าเซลล์
2.กระดานชนิดเขียนด้วยไวท์บอร์ท2,000บาท
3.ชุดและอุปกรณ์การเรียนคนละ500บาท23คน
4.เงินเดือนครูจ้างสอนเดือนละ5,000บาท(สอนระดับอนุบาล)
5.ข้าวสาร มาม่า ปลากะป๋องตามแต่จะบริจาค
6.ตู้เก็บเอกสารแบบบานคู่ไส้เก็บยารักษาโรคทั้งชาวบ้านและนักเรียน4,500บาท
7.เครื่องกระจายเสียงของชาวบ้าน 25,000บาท
8.งบก่อสร้างห้องอนุบาลที่ขาด100,000บาท
9.งบซ่อมแซมโรงอาหารและอุปกรณ์20,000บาท