โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต

0
115
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซต์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต จัดโดย ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกจากทุกภาคส่วนเข้าฝึกอบรม จำนวน 117 คน มาจากภาคเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อ
1.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต
2.จัดสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระตายครอบคลุมไปทุกสาขาอาชีพ
3.จัดทำองค์ความรู้ เพื่อขยายผลต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริต
การฝึกอบรม ใช้เวลา 12 ชั่วโมง จัดให้มีวิทยากรมาบรรยาย มีการจัดกิจกรรมกบุ่มสัมพันธ์ เน้นการฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้มาเข้าอบรม มีทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบจ.ข้าราชการบำนาญ ครู ฯลฯ ในส่วนของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรม 10 คน 2 ในนั้น คือ ผอ.พศจ.นครสวรรค์และ ผอ.พศจ.แพร่ ในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งผู้เข้าอบรม 4 คน พระสงฆ์ 1 รูป จังหวัดที่ส่งผู้เข้าอบรมมากที่สุดคือ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 23 คน เสร็จจากการอบรมมอบใบประกาศ จาก ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ข้อคิด” ใบประกาศจะปราศจากคุณค่า หากไม่นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและองค์กร ให้เป็นสังคมคุณธรรม”