สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562
……. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, นายสุรเดช น้อยจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายวิสูตร ป้อมโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นายเจษฎา มีแม่นวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางกฤษณา อ่อนอิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางอรทัย กสิกิจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, นางเพ็ญศรี ธัญธเนส นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี, นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นางพัชรนันท์ ปานแดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางทรายงาม มหาวงศ์นันท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 100 % ปีการศึกษา 2562 โดยถ่ายทอดสดไปยัง 5 อำเภอในสังกัด 17 กลุ่มเครือข่าย มีสถานประชุมทางไกล ดังนี้
….. อำเภอเมืองนครสวรรค์ เครือข่าย 1 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ, เครือข่าย 2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์, เครือข่าย 3 โรงเรียนวัดหนองปลิง, เครือข่าย 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา), เครือข่าย 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม, เครือข่าย 6 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
….. อำเภอเก้าเลี้ยว เครือข่าย 1 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว), เครือข่าย 2 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
….. อำเภอโกรกพระ เครือข่าย 1 และเครือข่าย 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
….. อำเภอชุมแสง เครือข่าย 1 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง), เครือข่าย 2 โรงเรียนบ้านเนิน, เครือข่าย 3 โรงเรียนคลองยาง “ประชาพัฒนา”, เครือข่าย 4 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
….. อำเภอพยุหะคีรี เครือข่าย 1 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ, เครือข่าย 2 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร, เครือข่าย 3 โรงเรียนเขาทอง
ในการนี้ นายเอกร ชุติรัตนา เจ้าพนักงานสรรพกรชำนาญงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)