ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นครสวรรค์/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ. เมืองนครสวรรค์/ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลบางพระหลวง ร่วมต้อนรับ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

0
139

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย
นายอำเภอเมืองนครสวรรค์
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นครสวรรค์/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ. เมืองนครสวรรค์/ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลบางพระหลวง ร่วมต้อนรับ
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสมาติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์