a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา บนแปลงเรียนรู้ของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการทำเกษตร และเชื่อมโยงด้านการตลาด
.
นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวหลังเป็นประธานการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแปลงเรียนรู้ของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีศักยภาพใช้ปลูกในหน้าแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว เนื่องจากใช้น้ำน้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอพิชัย เพื่อใช้เป็นแปลงเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการทำเกษตร ให้คำปรึกษากับเกษตรกร ดูแล และเชื่อมโยงด้านการตลาด เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้สำหรับการขยายผลของผู้สนใจ
.
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวอีกว่า แปลงเรียนรู้แห่งนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสมของดินที่ใช้ในการปลูกข้าวโพด ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เมล็ดข้าวโพดที่เหมาะสมกับสภาพดิน ภูมิอากาศ และปริมาณผลผลิต ศึกษาการใช้ปุ๋ย ศึกษาการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และศึกษาการใช้สารกำจัดศัตรูพืชสารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิดการตกค้าง
.
ทั้งนี้ ได้มีการแข่งขันการเก็บข้าวโพด พร้อมกับใช้อุปกรณ์ในการแกะเมล็ดข้าวโพดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างความสนุกสนานให้กับกองเชียร์และผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่างมาก
.
นายโกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน