ว่าด้วยเรื่อง( พชอ.)…นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธานเปิดงานประชุม ประจำเดือนผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานสช.และประธานอสม.ทุกแห่ง ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!๚เพื่อติดตามงานขับเคลื่อนตามนโยบายพชอ.ด

0
56
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg


วันนี้วันศุกร์ที่(10 พฤษภาคม 2562) เมื่อเวลา 09.29 น. นายเจนเจตน ์เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานเปิดการ ประชุมประจำเดือนอสม.พร้อม ด้วยนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการบูรณาการประชุม ในครั้งนี้เกี่ยวกับการ ออมกองทุนออมแห่งชาติโดยพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามสายงานในครั้งนี้ประธานอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ให้น
โยบายอสม 4.0 Application Smart อสม. ต้องรอบรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเบื้องต้นและใช้ Application Smart อสมได้ ดีและ มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันในครั้งนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดและ ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้ Application Smart อสม.แอดไลน์ Smart อสม แต่ละรพสตในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดทั้ง 15 ตำบลต้องรายงานส่งอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในครั้งนี้ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอสม.เป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่งและให้เกียรติชื่นชมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในการบูรณาการงานทุกอย่าง ในหน่วยราชการต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพแต่ละพื้นที่ พร้อมชี้แจง ระบบระเบียบจังหวัดร้อยเอ็ดว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ให้อสม.ได้สะสมออมทรัพย์ในปัจจุบันในการ ฝึกปฏิบัติ ตามเอกสารรายละเอียดชี้แจงหอม พร้อมแนะนำที่แปลงการทำฝายแบบบูรณาการในชุมชนแต่ละตำบลในเขตอำเภอเมืองให้อสมและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้แบบมีมิติเพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างแท้จริงในครั้งนี้ ฯ

ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้
//////////////////
ภาพ-ข่าว :: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด