สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) บ้านห้วยโรง หมู่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี ปลัดอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ให้กับเกษตรกร อำเภอบรรพตพิสัย มีเกษตรกร ที่ผลิตข้าวและพืชไร่ ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม จำนวน 500 คน โดยมีสถานีการเรียนรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ รวม 5 สถานี ได้แก่ สถานีเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว การจัดการดินและปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช
การจัดงานฟิลเดย์ครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน ภาคเอกชนมาร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ สาธิต เครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ เป็นอย่างดี และศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ ธกส สาขาหนองตางู และได้รับการยกระดับเป็นชุมชนอุดมสุข ธกส ในปี 2562 อีกด้วย