a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 9.00 น กองบังคับการควบคุมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ โดย หมู่รักษาความสงบเรียบร้อย ประจำโดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ /ผู้นำหมู่บ้าน/จิตอาสาในพื้นที่ บ้านตะกุกหิน ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษาต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์พัฒนาหมู่บ้าน ณ บ้านตะกุกหิน ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย