นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ฝึกอบรมครูสร้างฝายมีชีวิตรุ่นที่ 1 เพื่อชุมชน !! ตำบล !!!!

0
35
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ฝึกอบรมครูสร้างฝายมีชีวิตรุ่นที่ 1 เพื่อชุมชน!!ตำบล!!!!

-วันนี้(8 พฤษภาคม 2562) เมื่อเวลา 09.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในนามของผู้จัดโครงการฝึกอบรมครูสร้างฝายมีชีวิตรุ่นที่ 1 พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และข้าราชการหน่วยงานอำเภอเมือง ร้อยเอ็ดทีมทำฝายในวันนี้ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า อำเภอเมืองร้อยเอ็ดต้องการให้ราษฎรในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะและความพร้อม ในการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูฝน สามารถใช้ได้จนถึงฤดูแล้ง ตามปริมาณความต้องการการใช้น้ำในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบล จึงจัดฝึกอบรมครูสร้างฝายมีชีวิตขึ้น โดยจะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ได้สัมภาษณ์วิทยากรฝึกอบรมฝึกทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันกับนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดของเราเปรียบเสมือนว่าอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหลังจากนั้นท่านนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เยี่ยมชมการทำฝายและอธิบายแนะนำขั้นตอนวิธีการต่างๆให้กับคณะทีมทำงานในวันนี้ เป็นภาพที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งฯ

ณ กองร้อยอาสา รักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน รู้รักสามัคคี

///////////////////////////
ภาพ ข่าว :: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด