สาขานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแสดงละครเวที Miss Jumbo Queen

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงละครเวทีฝีมือนักศึกษา เรื่อง Miss Jumbo Queen ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาทางนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง ทั้งการวางแผนงาน การเขียนบท การแสดง การจัดทำสื่อมีเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ โดยมีผู้สนใจประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก และการแสดงได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี