เมื่อ 7 พ.ย.61 , 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ บ.ศรีวิไล ม.8 ต.มหาชัยฯ ณ ศพก.อ.ไทรงาม บ.ศรีวิไล ม.8 ต.มหาชัยฯ โดยมี นายมานพ นิ่มทับทิม ปลัดอาวุโส อ.ไทรงาม เป็นประธาน โดยมี เกษตร อ.ไทรงาม , นายก อบต.มหาชัย , ผู้ใหญ่บ้าน บ.ศรีวิไล และชาวบ้าน บ.ศรีวิไล ม.8 และ บ.ป่าถั่ว ม.9 ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ จำนวน 60 ราย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 12 ไร่ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย