วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ข้าวหอมมะลิจำนวน 5 ตัน และปุ๋ยชีวภาพจำนวน 62.5 ตัน ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลวังบ่อ ณ วัดโคกสะอาด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์