a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

กองบังคับการควบคุมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเกิดจากพายุถล่มอำเภอท่าตะโกสร้างความเสียหายจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น กองบังคับการควบคุมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ โดย หมู่รักษาความสงบเรียบร้อย ประจำ โดยหมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น – ท้องที่ลงพื้นที่สำรวจบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๒ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นดังนี้
๑. ตำบลสายลำโพง
-หมู่ที่ ๑ จำนวน ๖ หลังคาเรือ
-หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ หลังคาเรื
-หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ หลังคาเรือน
๒.ตำบลพนมรอก
-หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๓ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ หลังคาเรือน
๓.ตำบลพนมเศษ
-หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๓ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๗ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๐ หลังคาเรือน
๔.ตำบลวังมหากร
-หมู่ที่ ๔ จำนวน ๖ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ หลังคาเรือน
-หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ หลังคาเรือน
๕.ตำบลวังใหญ่
-หมู่ที่ ๔ จำนวน ๘ หลังคาเรือน
รวมทั้งสิ้น ๕ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน ๑๒๙ หลังคาเรือน
เบื้องต้นหมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ได้มอบสิ่งของอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสำรวจประมาณการความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร่งด่วนต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย