รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะลงพื้นที่เกาะจิกรีสอร์ท พร้อมติดประกาศให้รื้อถอนภายใน 90 วัน ผู้เช่ากิจการแสดงตัวยอมรับผิด

0
50

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะลงพื้นที่เกาะจิกรีสอร์ท พร้อมติดประกาศให้รื้อถอนภายใน 90 วัน ผู้เช่ากิจการแสดงตัวยอมรับผิด

วันนี้ ( 7 พ.ย.61 ) นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำกำลังทหารมณฑลทหารบกที่ 19 / นาวิกโยธินกปช.จต.กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ 1 ส่วนแยก 3/นายอำเภอขลุง / เจ้าหน้าที่ตำรวจ / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบรี / เจ้าพนักงานที่ดิน /สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 / กองร้อย อส.รักษาดินแดน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เกาะจิก ลงพื้นที่สำรวจ รังวัดตรวจสอบแนวเขต พบว่ามีการปลุกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแยกเป็น 2 ลักษณะ 1.สะพานท่าเทียบเรือที่กรมเจ้าท่าได้อนุญาตให้ปลุกสร้างได้ ส่วนอาคารที่พักและสะพานทางเดินเชื่อมต่อไปยังอาคารที่พัก 9 หลังและสิ่งปลูกสร้างอื่นไม่อนุญาตให้ได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงคมนาคม และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแห่งน่านน้ำไทยพุทธศักราช 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17 ) พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ในฐานะ “เจ้าท่า” จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำทั้งหมด ออกให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารดังกล่าวทั้งหมด จนกว่าจะทำการรื้อถอนแล้วเสร็จ อนึ่งคำสั่งนี้เป็นคำสั่งทางปกครอง หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้ ซึ่งนาย นายเฉลิมพล แซ่แต้ ที่รับเป็นผู้เช่ากิจการรีสอร์ทได้ออกมาแสดงตัวและรับทราบคำสั่ง พร้อมยอมรับความผิดและจะแจ้งให้ นายณรงค์ หงส์บิน ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่แท้จริงได้ทราบ หลังจากนั้น นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ติดประกาศคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รีสอร์ทดังกล่าว ก่อนควบคุมตัวนายเฉลิมพล แซ่แต้ ไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก