ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พบสื่อ!! มิติใหม่ สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด, แบบบูรณาการ !!!

0
173
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg
  • ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พบสื่อ!! มิติใหม่ สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด, แบบบูรณาการ !!!

เมื่อวันศุกร์ที่ (3 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ. จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวแถลงผลการดำเนินงานกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อครั้งที่ 1 ตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนแผนพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับทองโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองผู้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่นายเลิศบุศย์ กองทอง,นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ,นายทวี จงประเสริฐ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยการประสานงานของ นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดให้สื่อมวลชนร้อยเอ็ดทุกแขนงทั้งชมรมฯ,สมาคมฯ,วิทยุ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโทรทัศน์,สื่อออนไลน์ IT. รับฟังการแถลงข่าว ผลงานหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกแขนง ต่างๆอาทิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,คลัง,พาณิชย์,พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และทุกหน่วยราชการ เสนอ สิ่งที่ต้องการให้สื่อมวลชน นำเสนอสู่ ชาว ออนไลน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารจังหวัด หน่วยงานต่างๆ กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ไปสู่พี่น้องประชาชน ให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันยังได้เกิดเป็นช่องทางในการรับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและเกิดผลในทางที่ดีต่อประชาชน ความสำคัญเหล่านี้จึงได้เกิดเป็นแนวคิดในการจัดทำกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบสื่อ” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการที่สำคัญของจังหวัดในแต่ละเวลา ซึ่งได้กำหนดจัดให้มีการแถลงข่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในครั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการต่างๆ มาร่วมแถลงข่าว และแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ตอบคำถาม และข้อสงสัยแก่สื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย

  • ในด้านการนำเสนอที่ดีที่สุด รวมถึงการแถลงผลงานของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสามท่าน ในโอกาสเดียวกัน นั้น ได้ เปิดโอกาสให้ สื่อมวลชนทุกแขนง ได้สอบถามและรับทราบข้อมูล ตามที่หน่วยงานเสนอ และสื่อถึงประชาชน พ่อแม่พี่น้องไหนชุมชนตำบลอำเภอ ได้รับรู้เหตุบ้านการเมือง
    ในช่องทางออนไลน์กลุ่ม, LINE, Facebook TV โดยที่ทางจังหวัด ร้อยเอ็ด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ ขอบคุณและขอความร่วมมือ จากสื่อทุกแขนง ช่วยประชาสัมพันธ์งานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและทุก จังหวัดในด้านที่บูรณาการพัฒนาระบบในแนวที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัยคงเกษมได้มีความเมตตาอนุเคราะห์ ได้มอบ เสื้อสีเหลือง ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความ มีเมตตาต่อสื่อมวลชนทุกแขนงในวันนี้และบันทึกภาพร่วมกันพร้อมสื่อมวลชนทุกแขนง ได้พบปะพบปะพูดคุยหารือและ รับประทานอาหารร่วมกัน
    ณ ห้องน้ำเพชร coffee shop

»»»»»»»»»»»»»»
ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
»»»»»»»»»»»»»»»»»
ข่าว – ภาพ ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมสื่อออนไลน์ IT:101