ห้าง วี – สแควร์ สรรพสินค้า และวีถีเทพ สรรพสินค้า บริจาคเงินร่วมจัดสร้างองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจาก นางนภาพร ไกรพฤษะวัน วัลลภัคธิ์ ไกรพฤษะวัน
กรรมการผู้จัดการ ห้างวี-สแควร์ พลาซ่า และ วิถีเทพ สรรพสินค้า ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง ความสูง 38เมตร ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นสถานที่สัการะ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภูมิภาค
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานชมรมคนรักษ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกาะญวน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดและภูมิภาค อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตคนพื้นถิ่น โดยอาคารมีชื่อว่า “พาสาน” มีการออกแบบโดยการจัดประกวดของสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถ้มภ์ ลักษณะของอาคารสามารถอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่มีระดับน้ำสูงขึ้นในฤดูฝนได้ อีกทั้งยังจะมีการนำเสนอเรื่องราว ข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีกำหนดแล้วเสร็จ ต้นปี พ.ศ.2562

ทั้งนี้ต่อมาเทศบาลนครนครสวรรค์มีแนวคิดเพิ่มเติมในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่เจ้าอิม ขนาดความสูงกว่า 15 เมตร บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชา แต่เนื่องด้วยระเบียบของทางราชการในส่วนของอัตราค่าจัดซื้อที่ดินมีข้อจำกัด จึงได้มีการจัดตั้งชมรมคนรักษ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมทุนทรัพย์นำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อจัดสร้างองค์เจ้าแม่เจ้าอิม โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. ผ่านทางธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 633-0-47492-3 ชื่อบัญชี ชมรมคนรักษ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 2.ติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ ในการนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 ในวันและเวลาราชการ