a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดโครงบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.00 น. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายเป็นพระราชกุศลฯ น.ท.สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม ผบ.ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก นําหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตํารวจ ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตราด อุบาสก อุบาสิกา ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการดําเนินกิจกรรมตาม มติมหาเถระสมาคม ซึ่งกําหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ทั่วประเทศ 6,810 รูป ตัวเลข ุุุุุุุุุุุุ ุ68 คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในปีที่ขึ้นทรงราชส่วนเลข 10 เป็นเลขของรัชกาลปัจจุบัน การจัดพิธีบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการหลอมรวมใจของชาวพุทธในการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในส่วนของอําเภอคลองใหญ่ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้น 10 รูป ประกอบพิธีบรรพชา อุปสมบทที่วัดคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก