ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติทุกพื้นที่ เพื่อของบพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนและนำน้ำมาใช้ในหน้าแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ

0
30

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติทุกพื้นที่ เพื่อของบพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนและนำน้ำมาใช้ในหน้าแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (2 พ.ค.62) ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกักน้ำที่เหมาะสมจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดสำรวจแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่เป็นแม่น้ำขนาดเล็ก ลำคลอง ห้วย ลำธาร ที่เป็นต้นน้ำหรือมีความเหมาะสมที่จะกักเก็บน้ำและสามารถใช้แรงงานคนจัดทำฝายชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนได้ และแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้ โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลเพื่อของบประมาณมาดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในฤดูฝน และนำน้ำมาใช้ได้ในฤดูแล้งนั้น

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการสำรวจแหล่งน้ำที่ทางชลประทานถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ มีจำนวน 46 แห่ง ประกอบด้วย ฝ่ายจำนวน 15 แห่ง แก้มลิง 2 แห่ง สระจำนวน 25 แห่ง คลอง 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง เช่น ฝายบ้านหัวควน ฝายบ้านเหนือโตน ในพื้นที่ตำบลกมลา ที่ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์และมีสภาพที่ชำรุด จะต้องซ่อมแซมในส่วนของระบบส่งน้ำ ฝายคลองกะทู้ ฝายคลองบางทอง ในพื้นที่ตำบลกะทู้ ฝายคลองขี้อ้น ในพื้นที่ป่าตอง อาคารป้องกันน้ำเค็มในพื้นที่ตำบลฉลอง 3 แห่ง ทำนบดินบ้านอ่าวน้ำบ่อ ฝายคลองในเล ตำบลเชิงทะเล อาคารอัดน้ำโคกโตนด เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอโครงการต่างๆ ไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในการของบประมาณมาดำเนินการ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงหัวงานโครงการ ระบบส่งน้ำ ขุดลอกจากการตื้นเขิน เพราะแหล่งน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ ส่วนใหญ่แล้ว ปรชาชนยังใช้ในเรื่องของเกษตรกรรม ใช้ในการอุปโภคในครัวเรือน รวมไปถึงฝายดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้เช่นกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวถึงปัญหาขาดแคลนน้ำในภูเก็ต ว่า สถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาติดต่อกัน 4-5 วัน ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เช่น ที่อ่างเก็บน้ำบางวาดมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 แสน ลบ.ม.จากฝนที่ตกลงมาและทำให้มีน้ำสูบเข้าอ่างเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปลายท่อน้ำประปา น้ำประปายังไหลไม่ปกติ เพราะทางชลประทานได้ปล่อยน้ำลดลงเพื่อประคองให้มีน้ำใช้ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งการประปา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในบางพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น ทางกรมชลประทานได้มีการวางแผนในการเพิ่มน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ การนำน้ำจากขุมเหมืองของเอกชนที่สำรวจพบว่ามีถึง 109 แห่ง มาใช้ ซึ่งทางการประปาก็ได้มีการซื้อน้ำดิบจากขุมเหมืองมาผลิตน้ำประปาอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมไปถึงโครงการผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืด เป็นต้น ขอบคุณภาพข่าวจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต