พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นายประกอบ ธีวีระพันธ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมว่าเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถขับเคลื่อนดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน และเศรษฐกิจฐานราก เป็นรูปประธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดการประชุมขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทุกอำเภอ รวม 107 คน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายปรีชาเดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน ร่วมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมายวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จ การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ CD Talent (คนกล้าพัฒนากรคืนถิ่น) จำนวน 10 คน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน และค้นหารูปแบบ กระบวนการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์