ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด-ประธาน`การประชุมคณะ`(กบจ.)!!! ครั้งที่ 2/2562

0
63

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด-ประธาน`การประชุมคณะ`(กบจ.)!!! ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562)เมื่อเวลา 13.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (กบจ.) ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบประเด็นสำคัญ ดังนี้
– รับทราบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
– รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้
– การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีเงินเหลือจ่าย)
– การพิจารณาขอความเห็นชอบการโอนย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัด พ.ศ. 2553 – 2560

////////////««««»»»»»»

**ขอขอบพระคุณ**
**เครดิต **ภาพ-ข่าว,A_o_F
ผู้รายงานข่าว«:» ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว «:» สำนักข่าว ฯ
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด