a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562
ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งงานแห่งชาติ ในวันนี้ ทางจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จึงได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ขึ้น โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้เฉลิมฉลองและประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายสิทธินิจ บุณยะส่ง สวัสดิการ และคุ้มครองแรงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาจังหวัดนครสวรรค์ และสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชานุเคราะห์ ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเดินรณรงค์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร – การแข่งขันกีฬาสากล – กีฬาพื้นบ้าน – การบริจาคโลหิตของผู้ใช้แรงงานและการเยี่ยมผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์