จ.นครสวรรค์ แง๊ะ… พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสร้างชุมชนเข้มแข็ง
วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ ด้วยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โดยการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าที่พัฒนาชุมชน รวม 80 คน ระหว่างวันที่ 30 เมย – 3 พค 62 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ และศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จะนำไปพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป