อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยอำเภอดีเด่น ในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมประจำเดือนและมีการมอบรางวัลให้กับนายอำเภอ ต่างๆ โดยนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องชมเชยอำเภอดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์