ตาก – บ้านตาก

วันที่4-5-6พ.ค.2561
นางศิริพร พรหมศิวรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ตากออก ได้จัดโครงการ การจัดการสุขภาพในชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การให้ความรู้ เรื่องการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัย
2.การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมต่อช่วงวัยและตรวจเช็คสุขภาพ
3.ศึกษาดูงานต้นแบบจาก ท่านกำนันมานพ ณ บ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดดเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยชุมชน
4.ศึกษาดูงานต้นแบบศูนย์นวตกรรม อาหารปลอดภัยตามหลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของท่านกำนันแววตา อ.พาน จ.เชียงราย ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างชุมชนในชุมชนให้ยั่งยืนโดยชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 33ท่าน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่สนใจ สมาชิกชุมชน ม.13 จนท.เทศบาลตำบลบ้านตากและเยาวชน
โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านตาก

ภาพ/ข่าว/ผู้ใหญ่เขียด
สมภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด