อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปี 2562” ตำบลหัวรอ วันที่ 26 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

0
62

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปี 2562” ตำบลหัวรอ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ประเชิญ เพชรจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปี 2562” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเทศบาลตำบลหัวรอร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ และในปีนี้ถือเป็นปีที่ 12 โดยมี นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธีและมี นายสุธิชาติ มงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสระโคล่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสระโคล่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีของไทยและเป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยของทุกคน ทุกภาคส่วนที่มีต่อผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ สวัสดิการและสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจและกราบขอพรจากผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก และในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบแก้วน้ำจำนวน 300 ใบ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงกลองยาว การแสดงของผู้สูงอายุ การแสดงดนตรี และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีซุ้มอาหารสำหรับบริการให้แก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงานได้ทานฟรีจำนวนมาก.ปรีชา นุตจรัส ราย งาน ข่าว