โครงการจิตอาสา สจว.119 สัญจร…ทำดีด้วยหัวใจ”กิจกรรมสร้างผืนป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา บำรุงวัดวา เสริมสร้างสังคม ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 จำนวน 89 คน และนักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา สจว.119 สัญจร…ทำดีด้วยหัวใจ”กิจกรรมสร้างผืนป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา บำรุงวัดวา เสริมสร้างสังคม ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
-กล่าวต้อนรับและบรรยาย  พิเศษ หัวข้อ“การมีส่วนร่วมภาค ประชาชนกับงานสิ่งแวดล้อม โดย นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง (นายนที  ดำรงค์)
⁃ พิธีเปิด โครงการจิตอาสา สจว.119 สัญจร…ทำดีด้วยหัวใจ โดย นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย
– กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย ดร.ภูวนิดา  คุนผลิน หัวหน้านักศึกษา สจว. รุ่นที่ 119
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” โดยพลตรี มนัส  แถบทอง. ผอ.สจว.สปท.

กิจกรรมที่ 1 ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทางสงฆ์  ถวายปัจจัยไทยธรรม
– กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 3 พื้นที่ปลูกป่า เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 4 หมู่บ้านผู้ป่วยติดเตียงตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่น รวมถึงศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักนิยมด้านสังคมจิตวิทยาการปฏิบัติการข่าวสารอย่างไรก็ตาม สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ในฐานะที่เป็นสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป