จ.พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ นายก อบต.บึงพระ , นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอ , ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก , สัสดีอำเภอ , ท้องถิ่นอำเภอ , ประมงอำเภอ , ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองตมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก บ้านหนองตมน้อย เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เนื่องจากหมู่บ้านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในชุมชน มีความพร้อมในการพัฒนา มีความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้หมู่บ้านได้รับโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้เกิดรายได้แก่ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรเดิมของท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนในชุมชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกด้วย ปรีชา นุตจรัส ราย งาน ข่าว