ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน
๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
…………………………………….
นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัชฎา สุริยกาล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นการประเมินการจัดสิ่งแล้วในวัด /มัสยิด ในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งมีรายละเอียดที่จะร่วมกันดำเนินงาน
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด /วัฒนธรรมจังหวัด /สาธารณสุข /ดร.พรรษา พฤฒยางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ /ผู้นำศาสนา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค/ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด /คณะกรรมการตรวจการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน เป้าหมายคือการสร้างความสุข สุขภาพที่ดีแก่ประชาชนทั้งประเทศ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป”คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือคุณภาพชีวิต”