อำเภอเมืองสกลนครเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่

0
91

อำเภอเมืองสกลนครเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่
วันที่ 25 เมษายน 2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงไร่นาสวนผสม ของนางบังอร ไชยเสนา บ้านน้อยจอมศรี ตำบลฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร นายอานุภาพ รอดขวัญยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานพีํีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพืรอเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมงานและจัด นิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีเกษตรกรและประชาชานทั่วไปร่วมงานกว่า 300คน//////ทีมข่าว นสพ คน นคร สกล