จันทบุรี-กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน พัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง

ที่หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมสอยดาว ที่ว่าการอำเภอสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะต่อไป
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างมากทุกครั้งที่เสด็จ พระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่ประทับในทุกๆ ภาคของประเทศ จะเสด็จฯ เยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย และจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ทรงแนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นการกระทำที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ความห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น ดังนั้น สัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความเห็นตรงกันในการที่จะร่วมกันถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจที่ทรงมีอยู่ และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติของสัตวแพทย์ทุกคนว่าได้มีส่วนร่วมในการถวายงาน เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ต่อไป
“การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดี กินดี โดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน ในนามกรมปศุสัตว์ ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ขอให้ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป”
ด้านนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า สำหรับการออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 200 คน กำหนดดำเนินการรวมระยะเวลา 2 วัน สำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง การสำรวจสภาวะโรค การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยง การดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร และการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก