24 เมษายน 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบความเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 50 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 150 คน นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. กิจกรรมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ครอบครัวจะได้ทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น อยากให้ทุกท่านใช่เวลานี้ให้คุ่มค่า ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น อีกทั้งได้กล่าวอีกด้วยว่า ขณะนี้ ศอ.บต. เร่งดำเนินการ กองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยจะเป็นกองทุนที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทำโดยตรง เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบฯมีเงินส่วนกลางที่จะสามารถหยิบยืมไปใช้ยามจำเป็น รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ one stop service ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯและสามารถระยะเวลา ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาทางด้านสภาพจิตใจของคนภายในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบฯ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กลุ่มงานเยียวยาจึงได้จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัวขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ประกอบด้วยกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ทักษะการคิดบวก การตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง กระบวนการสื่อสารและการเสริมสร้างความเข้าใจในครอบครัว โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินการเยียวยาจิตใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,330 ครอบครัว
​กิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบความเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ -28 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวิทยากรที่มีความเชียวชาญด้านการพัฒนาทักษะทางความคิด จากกองทัพบก และจากชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย